Súťaž o spoločenské hry

19. júla 2021

Súťaž „Vyhraj spoločenské hry od vydavateľstva Dajama“

IMG 2549 1

Štatút súťaže „Vyhraj spoločenské hry od vydavateľstva Dajama“ 19.07. – 25.07.2021

  1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže „Vyhraj spoločenské hry od vydavateľstva Dajama“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Medusa Services, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, zap. v reg.: OR Okres. Súdu Ba I., vložka číslo 28447/B oddiel: s.r.o.

  1. Termín a miesto konania súťaže

a) Súťaž prebieha od vyhlásenia 19.07. do 25.07.2021. Zber správne splnených podmienok súťaže bude prebiehať od 19.07. do 25.07.2021 18:00. Losovanie 1 výhercu súťaže, prebehne 26.07.2021, s vyhlásením výsledkov prostredníctvom firemných sociálnych sietí.

b) Súťaž prebieha výlučne len na facebookovom profile Klubovňa.

  1. Podmienky účasti v súťaži

a) Súťaž je určená pre účastníkov starších ako 18 rokov, súťažiacich na facebookovom profile Klubovňa s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zapojením sa do súťaže, užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

b) Podmienky pre účasť v súťaži: Správne zodpovedaná súťažná otázka a splnenie stanovených podmienok.

c) Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

  1. Ceny

a) Usporiadateľ vyberie 1 výhercu, ktorý vyhrá: Spoločenské hry od vydavateľstva Dajama. (Poznáš Bratislavu?, Poznáš Slovensko?, Poznáš Svet?, Poznáš Európu?, Poznáš Tatry?, Kde je to?, Kto je to?)

b) Výhercu vyhlási Usporiadateľ, po zozbieraní správne splnených súťažných podmienok. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu.

  1. Určenie výhercu 

a) Určenie výhercu súťaže prebehne 26.07.2021. Víťaza vyberá usporiadateľ. Celkovo bude vybraný 1 výherca súťaže.

b) Výherca je povinný poskytnúť kontaktnú adresu na zaslanie výhry.

c) Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

d) Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

  1. Záverečné ustanovenia

a) Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercu a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

b) Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

c) Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.