Ochrana osobných údajov

Medusacard

Ochrana osobných údajov


Spoločnosť MEDUSA Restaurants, s. r. o. ako prevádzkovateľ programu garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), so zákonom č. 122/2013 Z.z. (po 25.05.2018 zákonom č. 18/2018 Z.z.) o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „ZOOÚ“).

Poskytnutím svojich osobných údajov podpísaním alebo odoslaním vyplneného prihlasovacieho formulára udeľujete spoločnosti MEDUSA Restaurants, s. r. o., v zmysle § 11 ZOOÚ (od 25.05.2018 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) výslovný súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu pohlavie, meno a priezvisko, telefónne číslo, email, trvalé bydlisko, údaje o čase a spôsobe zúčastňovania sa na vernostnom programe, ako aj údaje o zakúpených produktoch a čase každého nákupu (ďalej len „osobné údaje“).

Osobné údaje sú spracovávané na účely zabezpečenia identifikácie zákazníka v rámci programu na účely poskytovania zákazníckych výhod, overenia spôsobilosti zákazníka stať sa členom programu, vystavenia karty Medusacard, ponúkania obchodu/výrobkov alebo služieb a poskytnutia zliav vyplývajúcich z podmienok vernostného programu Medusacard, vedenia databázy pre vernostný program Medusacard a spracovania štatistiky, vrátanie profilovania (priraďovania informácií o správaní zákazníka a ďalších osobných údajov k jeho/jej osobným údajom na účely analýzy a predvídania správania a pohybu a úpravy individuálneho prístupu ku každému zákazníkovi [ďalej len “profilovanie”]). Osobné údaje sa ďalej vyhodnocujú aj za účelom zlepšovania ponuky skupiny MEDUSA. Poskytnutie osobných údajov v uvedenom rozsahu je nevyhnutnou podmienkou účasti v programe, pričom osobné údaje budú spracované počas celej doby trvania členstva zákazníka v programe; stratou oprávnenia spoločnosti MEDUSA Restaurants, s. r. o. na spracovanie osobných údajov zákazníka jeho účasť v programe zaniká a príslušné osobné údaje budú zlikvidované alebo blokované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Spoločnosť MEDUSA Restaurants, s.r.o. sa zaväzuje, že pomocou prijatých potrebných bezpečnostných opatrení ochráni poskytnuté osobné údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím neoprávnenými osobami.

Vaše osobné údaje môžu ďalej byť poskytnuté prevádzkovateľom jednotlivých reštaurácií a prevádzok skupiny MEDUSA, v závislosti na konkrétnych reštauráciách a prevádzkach, ktoré navštívite. Okruh reštaurácií a prevádzok skupiny MEDUSA sa môže postupne meniť, pričom aktuálne informácie o reštauráciách a iných prevádzkach podieľajúcich sa na programe nájdete na adrese tu.

Podpísaním alebo odoslaním vyplneného prihlasovacieho formulára a poskytnutím kontaktných údajov nám zároveň môžete udeliť súhlas pre zasielanie informácií o marketingových aktivitách siete reštaurácií MEDUSA, vrátane zasielania informácií o usporiadaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to na dobu neurčitú. Tento súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne, pričom zákazník má plné právo tento súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním emailu, technickými prostriedkami (link „unsubscribe“)  alebo písomným prehlásením, doručeným na adresu spoločnosti MEDUSA Restaurants, s.r.o.  Držiteľ Medusacard sa zaväzuje udržiavať poskytnuté osobné údaje v aktuálnej podobe a zároveň potvrdzuje správnosť všetkých poskytnutých osobných údajov. Každý držiteľ Medusacard má povinnosť v prípade zmeny jeho osobných údajov (meno, adresa, e-mail, telefón) tieto zmeny aktualizovať na svojom osobnom konte on-line po prihlásení na www.medusacard.sk alebo o tejto zmene informovať e-mailom na info@medusacard.sk.

Poučenie o vašich právach v súvislosti s ochranou osobných údajov:

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a/alebo zákona č. 122/2013 Z.z. resp. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 a nasledujúcich ustanoveniach ZOOÚ (od 25.05.2018 v článku 5 a článkoch 12 až 22 GDPR).

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a spoločnosť MEDUSA Restaurants, s. r. o. ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) nemá právny nárok na ich získavanie. Poskytnutie osobných údajov s dobrovoľným súhlasom zákazníka je nevyhnutnou podmienkou účasti zákazníka v programe.

Prevádzkovateľ môže osobné údaje poskytnuté v súvislosti s Vašou účasťou v programe použiť na profilovanie, ktoré realizuje za účelom skvalitnenia svojich služieb a prispôsobenia svojich ponúk Vám ako konkrétnemu zákazníkovi. Prevádzkovateľ nikdy nezverejní údaje o vašom správaní získané profilovaním, ani ich neposkytne ďalej tretím osobám okrem vlastných spracovateľov (sprostredkovateľov) povinných dodržiavať pravidlá spracovania podľa týchto VOP rovnako, ako prevádzkovateľ.

Profilovaním sa na účely programu rozumie automatizované alebo manuálne priraďovanie informácií o vašom správaní ako zákazníka k vašim osobným údajom, za účelom vytvorenia profilu vašej osoby v interakcii s prevádzkovateľom. Na tento účel prevádzkovateľ zbiera, spracúva a priraďuje k vašim osobným údajom údaje o vašich návštevách v reštauráciách alebo iných zariadeniach, ktoré sú súčasťou programu, o čase a mieste vašich návštev a nákupov, údaje o čase a spôsobe zúčastňovania sa na vernostnom programe, ako aj údaje o zakúpených produktoch a čase každého nákupu.

Výsledkom vytvorenia vášho osobného profilu uvedeným spôsobom profilovania je priraďovanie osobitných prispôsobených ponúk a informácií o akciách prevádzkovateľa k vášmu profilu, ktoré vám následne môžu byť zasielané ako elektronická alebo SMS správa. Výsledkom profilovania môže byť aj vystavenie osobitných špeciálnych ponúk a zliav vzťahujúcich sa k produktom, ktoré bežne nakupujete, individuálnych množstevných zliav, poskytnutie darčekov, na mieru vytvorených produktov alebo služieb, a osobitný prístup k vám ako k zákazníkovi pri oslovovaní s ponukami (čas, obsah, frekvencia správ).

Príklad: Ak ako zákazník/čka navštívite reštauráciu KUBU, ktorá je súčasťou skupiny MEDUSA a podieľa sa na programe, pričom pri platbe použijete kartu Medusacard na pripísanie bodov, na základe týchto informácií budeme vedieť, že môžete mať záujem o taliansku kuchyňu. Môžeme sa rozhodnúť, že vám pošleme e-mailom pripomenutie, že môžete s použitím karty Medusacard výhodne vyskúšať inú reštauráciu skupiny MEDUSA, ktorá ponúka jedlá talianskej kuchyne, napr. Primi. Prípadne Vám môžeme poslať zľavový kupón uplatniteľný na ďalšie návštevy alebo e-mail s kulinárskymi informáciami. V prípade, že odmietnete marketingovú komunikáciu pri registrácii alebo kedykoľvek po nej, nebudeme Vám posielať správy ani kupóny.

Máte právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sa spracúvajú vrátane potvrdenia o tom, či a aké osobné údaje o vašej osobe sa spracúvajú; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií automatizovaného rozhodovania prevádzkovateľa; odpis, opravu vašich osobných údajov vedených v informačnom systéme programu; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal vaše osobné údaje na spracúvanie; blokovanie vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov o vašej osobe, ak sa spracúvajú neoprávnene alebo sú neaktuálne; právo na prenosnosť vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi na Vašu žiadosť; a právo na vymazanie vašich osobných údajov, ak pominú účely ich spracúvania v zmysle čl. 17 GDPR.

Ak sa spracúvajú vaše osobné údaje na účely priameho marketingu a/alebo profilovania, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka a je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR (ak spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo ak je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana), vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ v prípade rozhodnutia, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú, na Vašu žiadosť osobitne a manuálne (za účasti oprávnenej osoby v zmysle ZOOÚ) prehodnotil takéto rozhodnutie; máte právo sa k takému rozhodnutiu vyjadriť a napadnúť také rozhodnutie, a na informáciu o výsledku preskúmania takéhoto rozhodnutia bez zbytočného odkladu.

Osobné údaje, ktoré poskytnete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára musia byť pravdivé. V prípade ich zmeny ste povinný/á o ich zmene bezodkladne informovať prevádzkovateľa.

V prípade neaktuálnosti vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu uvedeného vo Všeobecných obchodných podmienkach, po podaní námietky voči spracovaniu osobných údajov alebo v prípade zrušenia členstva v programe budú vaše osobné údaje zlikvidované.

Máte právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo vymazanie vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla prevádzkovateľa alebo e-mailového oznámenia zaslaného na adresu info@medusacard.sk, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred odvolaním súhlasu.

V prípade, že prevádzkovateľ úplne alebo čiastočne stratí oprávnenie spracúvať Vaše osobné údaje počas Vašej účasti v programe, okrem spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu (zasielania reklamných e-mailov), prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať údaje o Vás potrebné na účasť v programe, a Vaša účasť v programe musí byť zrušená.

Máte právo podať sťažnosť na postup prevádzkovateľa dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov:

a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: MEDUSA Restaurants, s. r. o., sídlom: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO 35 849 592, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 27956/B

b) kontaktovaťÂ zodpovednú osobu

c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené: overenie totožnosti, vedenie databázy zákazníckeho programu a poskytovanie zákazníckych výhod, zabezpečenie komunikácie, profilovanie

d) právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR resp. § 11 ZOOÚ

e) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: predpokladá sa odovzdávanie osobných údajov tretím osobám v kategóriách: prevádzkovatelia reštaurácií a prevádzok skupiny MEDUSA 

f) doba uchovávania osobných údajov (kritériá na jej určenie): počas trvania členstva v zákazníckom programe

g) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou: poskytnutie a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou členstva v zákazníckom programe a poskytovania zákazníckych výhod prevádzkovateľom; nemožnosť spracúvania osobných údajov bude viesť k zániku členstva v zákazníckom programe

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na automatizované zasielanie e-mailových správ dotknutej osobe, pokiaľ dotknutá osoba takéto zasielanie neodmietne (priamy marketing); poskytnuté osobné údaje môžu byť použité najmä na vystavenie osobitných špeciálnych ponúk a zliav vzťahujúcich sa k produktom, ktoré dotknutá osoba bežne nakupuje, individuálnych množstevných zliav, poskytnutie darčekov, na mieru vytvorených produktov alebo služieb, prispôsobenie reklamy zasielanej dotknutej osobe (viď vyššie).

i) Prenos osobných údajov do krajín mimo Európskej únie: nepredpokladá sa