Klubovňa ME vo futbale

24. mája 2021

Súťaž „Tipni víťaza ME vo futbale 2021“

Štatút súťaže „Tipni víťaza ME vo futbale 2021“ 11.6. – 11.07.2021

 1. Usporiadateľ súťaže
  Usporiadateľom súťaže „Tipni víťaza ME vo futbale 2021“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Medusa Services, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, zap. v reg.: OR Okres.súdu Ba I., vložka číslo 28447/B oddiel: Sro
 1. Termín a miesto konania súťaže 
  1. Súťaž prebieha od vyhlásenia 11.6. do 11.07.2021.

Zber súťažných kartičiek bude prebiehať od 11.6. do

11.07.2021 18:00. Losovanie 3 výhercov súťaže prebehne 16.07.2021, s vyhlásením výsledkov prostredníctvom firemných sociálnych sietí.

 1. Súťaž prebieha na prevádzkach Bystrická Klubovňa, Karloveská Klubovňa, Ventúrska Klubovňa, Ružinovská Klubovňa, Petržálska Klubovňa, Centrálna Klubovňa (ďalej len „Prevádzka“) .

III. Podmienky účasti v súťaži
1. Súťaž je určená pre návštevníkov starších ako 18 rokov, konzumujúcich na Prevádzkach s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zapojením sa do súťaže, užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

 1. Podmienky pre účasť v súťaži: Konzumácia na ktorejkoľvek Prevádzke. Minimálny konzum v hodnote 25 Eur. 3. Vyplnenie tipovacej kartičky, tj súťažiaci uvedie jednu krajinu ako svoj tip na víťaza ME vo futbale 2021. 4. Vyplní minimálne dve kontaktné polia z uvedených možností (Meno a priezvisko, mail alebo telefónne číslo)
  5. Zaškrtne súhlas so spracovaním osobných údajov.
 2. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
 1. Ceny 
  1. Usporiadateľ vyberie 3 výhercov, ktorí vyhrajú:
 2. cena: Voucher v hodnote 500 EUR, 2.cena: Voucher v hodnote 250 EUR, 3. cena: Gift box Domovina
 3. Výhercov vyhlási Usporiadateľ, po zozbieraní platných tipovacích kartičiek. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu.
 1. Určenie výhercu 
  1. Určenie výhercu súťaže prebehne 16.07.2021. Víťaza vyberá usporiadateľ. Celkovo budú vybraní 3 výhercovia súťaže.
  2. Výherca je povinný poskytnúť kontaktnú adresu na zaslanie výhry.
  3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť

bez vynaloženia neprimeraného úsilia.
4. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

 

 1. Záverečné ustanovenia
  1. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
  2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.
  3. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.