Súťaž wagamama

Súťaž o wagamama take out bowl

Štatút súťaže “Súťaž o wagamama take out bowl” – 5. – 10.02.2021

I. Usporiadateľ súťaže
1. Usporiadateľom súťaže “Súťaž o wagamama take out bowl” pre Medusa (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Medusa Services, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, zap. v reg.: OR Okres.súdu Ba I., vložka číslo 28447/B oddiel: Sro

II. Termín a miesto konania súťaže 
1. Súťaž prebieha od vyhlásenia 5.02.2021, do 10.02.2021

Registrácia súťažných príspevkov bude prebiehať od 5.02.2021, do  10.02.2021 23:59. Vyhlásenie 3 výhercov súťaže bude 11.02.2021 prostredníctvom FB

2. Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook.

III. Podmienky účasti v súťaži
1. Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook (ďalej len „užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.
2. Podmienky pre účasť v súťaži: Mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook. Užívateľské meno na Facebook-u sa musí zhodovať s menom uvedeným na občianskom preukaze súťažiaceho.
3. Byť fanúšikom stránky wagamama (SK)
4. Napísať do komentára odpoveď na uvedenú úlohu v popise súťažného príspevku.
5. Každý súťažiaci môže pridať len jeden komentár.
6. Podmienkou účasti v súťaži nie je zakúpenie tovaru alebo služieb, či zaplatenie akéhokoľvek iného vkladu.
7. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

IV. Ceny 
1. Usporiadateľ vyberie 10 výhercov misiek (take out bowl),  ktorých zároveň vyhlási na FB v súťažnom príspevku 11.02.2021. 

2.  Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu.

V. Určenie výhercu 
1. Určenie výhercu súťaže prebehne 11.02.2021. Víťaza vyberá usporiadateľ. Celkovo budú vybraní 3 výhercovia súťaže.
2. Výherca je povinný si výhru vyzdvihnúť osobne v termíne od 12.2. – 31.03.2021 (okrem soboty, nedele) v našej prevádzke wagamama na Pribinovej 8, v Bratislave (Eurovea), v čase 11:00 – 22:00.
3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.
4. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.
5. Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.
3. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.