Valentínska súťaž wagamama

Súťaž o 2x ramen a 2x sakura tea

Štatút súťaže “Súťaž o 2x ramen a 2x sakura tea” – 8. – 13.02.2021

I. Usporiadateľ súťaže
1. Usporiadateľom súťaže “Súťaž o 2x ramen a 2x sakura tea ” pre Medusa (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Medusa Services, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, zap. v reg.: OR Okres.súdu Ba I., vložka číslo 28447/B oddiel: Sro

II. Termín a miesto konania súťaže 
1. Súťaž prebieha od vyhlásenia 8.02.2021, do 13.02.2021

Registrácia súťažných príspevkov bude prebiehať od 8.02.2021, do  13.02.2021 23:59. Vyhlásenie 3 výhercov súťaže bude 14.02.2021 prostredníctvom Instagramu

2. Súťaž prebieha na sociálnej sieti Instagram

III. Podmienky účasti v súťaži
1. Instagramová súťaž o 2x ramen a 2x sakura tea od wagamama (ďalej len „Súťaž“) je určená fyzickým osobám od 13 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. (ďalej len „súťažiaci“). Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.
2. Podmienky pre účasť v súťaži: Mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook.
3. Byť fanúšikom instagramového účtu @wagamamaslovakia
4. Napísať do komentára odpoveď na uvedenú otázku v popise súťažného príspevku.
5. Každý súťažiaci môže pridať len jeden komentár.
6. Podmienkou účasti v súťaži nie je zakúpenie tovaru alebo služieb, či zaplatenie akéhokoľvek iného vkladu.
7. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

IV. Ceny 
1. Usporiadateľ vyberie jedného výhercu, ktorý vyhrá kupón na bezplatnú večeru – 2x ramen a 2x sakura tea, s osobným prevzatím na prevádzke wagamama, Pribinova 8, v Bratislave (Eurovea),  ktorého zároveň vyhlási na Instagrame v súťažnom príspevku 14.02.2021. 

2.  Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu.

V. Určenie výhercu 
1. Určenie výhercu súťaže prebehne 14.02.2021. Víťaza vyberá usporiadateľ. Celkovo bude vybraný 1 výherca súťaže.
2. Výherca je povinný si výhru vyzdvihnúť osobne v termíne od 14.2. – 31.03.2021 v našej prevádzke wagamama na Pribinovej 8, v Bratislave (Eurovea), v čase 11:00 – 22:00.
3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.
4. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.
5. Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Spoločnosť vyhlasuje, že súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, schválená alebo prepojená s Instagramom. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Instagram.
2. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.
4. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.