Mikulášska súťaž

Mikulášska súťaž

 

Štatút súťaže “Mikulášska súťaž” – 5. – 6.12.2020

 

 1. Usporiadateľ súťaže
  1. Usporiadateľom súťaže “Mikulášska súťaž” pre Medusa (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Medusa Services, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, zap. v reg.: OR Okres.sudu Ba I., vlozka číslo 28447/B oddiel: Sro
 2. Termín a miesto konania súťaže
  1. Súťaž prebieha od vyhlásenia 5.12.2020, do 6.12.2020

Registrácia súťažných príspevkov bude prebiehať od 5.12.2020, do  6.12.2020 23:59. Vyhlásenie 3 výhercov súťaže bude 7.12.2020 prostredníctvom FB

 1. Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook.

 

III. Podmienky účasti v súťaži
1. Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook (ďalej len „užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.
2. Podmienky pre účasť v súťaži: Mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook. Užívateľské meno na Facebook-u sa musí zhodovať s menom uvedeným na občianskom preukaze súťažiaceho.
3. Byť fanúšikom stránky Medusa
4. Napísať do komentára odpoveď na uvedenú úlohu v popise súťažného príspevku.
5. Každý súťažiaci môže pridať len jeden komentár.
6. Podmienkou účasti v súťaži nie je zakúpenie tovaru alebo služieb, či zaplatenie akéhokoľvek iného vkladu.
7. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

IV. Ceny 
1. Usporiadateľ vyberie 3 výhercov balíčka Crustino vianočného pečiva,   ktorých zároveň vyhlási na FB v súťažnom príspevku 7.12.2020.

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu.V. Určenie výhercu 
  1. Určenie výhercu súťaže prebehne 7.12.2020. Víťaza vyberá usporiadateľ. Celkovo budú vybraní 3 výhercovia súťaže.
  2. Výherca je povinný si výhru vyzdvihnúť osobne v termíne od 18. – 23.12.2020 (okrem soboty, nedele) v našej predajni Crustino na Plynárenskej 7/b v Bratislave, v čase 8:00 – 14:00.
  3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.
  4. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.
  5. Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

 

 1. Záverečné ustanovenia
  1. Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
  2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.
  3. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.