Klubovňa súťaž

Valentínska súťaž 

Štatút súťaže „Súťaž s Klubovňou” – 8. – 14.2.2021

 1. Usporiadateľ súťaže
  1. Usporiadateľom súťaže „Súťaž s Klubovňou” pre Medusa (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Medusa Services, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, zap. v reg.: OR Okres.sudu Ba I., vlozka číslo 28447/B oddiel: Sro
 2. Termín a miesto konania súťaže
  1. Súťaž prebieha od vyhlásenia 8.2.2021, do 14.2.2021

Registrácia súťažných príspevkov bude prebiehať od 8.2.2021, do 14.2.2021 23:59. Vyhlásenie výhercu súťaže bude 15.2.2021 prostredníctvom IG

 1. Súťaž prebieha na sociálnej sieti Instagram.

III. Podmienky účasti v súťaži
1. Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Instagram (ďalej len „užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.
2. Podmienky pre účasť v súťaži: Mať osobný profil na sociálnej sieti Instagram. Užívateľské meno na Instagrame sa musí zhodovať s menom uvedeným na občianskom preukaze súťažiaceho.
3. Byť fanúšikom stránky Nasaklubovna
4. Napísať do komentára odpoveď na uvedenú úlohu v popise súťažného príspevku.
5. Každý súťažiaci môže pridať len jeden komentár.
6. Podmienkou účasti v súťaži nie je zakúpenie tovaru alebo služieb, či zaplatenie akéhokoľvek iného vkladu.
7. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

IV. Ceny 
1. Usporiadateľ vyberie 3 výhercov,   ktorých zároveň vyhlási na IG v súťažnom príspevku 15.2.2021.

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu.V. Určenie výhercu 
  1. Určenie výhercov súťaže prebehne 15.2.2021. Víťaza vyberá usporiadateľ. Celkovo budú vybraní traja výhercovia súťaže.
  2. Výherca si výhru vyzdvihne osobne po dohode s usporiadateľom.
  3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.
  4. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.
  5. Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

 1. Záverečné ustanovenia
  1. Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Instagram. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Instagram. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
  2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.
  3. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.